Monthly Archives: September 2017

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระมหากษัตริย์ ยอดนักปฏิบัติธรรม

ปฐมบรมราชโองการ

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ทรงเป็นพระธรรมิกราชา ได้ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา

ทศพิธราชธรรมที่ทรงปฏิบัติได้แก่ ทาน คือการให้ ศีล คือการตั้งสังวร รักษากาย วาจา ให้สะอาด ปราศจากโทษ ปริจจาคะ คือการบริจาค อาชวะ คือ ความไม่โกรธ อวิหิงสา คือความไม่เบียดเบียนมนุษย์และสัตว์ ขันติ คือความอดทน อวิโรธนะ คือความเที่ยงธรรม

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกอบราชพิธีบรมราชาภิเษกเป้นพระมหากษัตริย์องค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ พระองค์ได้ทรงเปล่งพระธรรมิกราชวาจา เป็นปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

      พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ ยอดนักปฏิบัติธรรม

  • แนวแห่งการดำเนินชีวิต

“ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่ว ว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านความคิด และความประพฤติทุกอย่างที่ใจรู้ว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป้นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากๆขึ้น ก็จะช่วยค้ำจนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ”

 

  • ความเพียรที่ส่งผลแท้จริง

“ความเพียรนี่ หมายความว่า ไม่ใช่แค่เพียงความเพียรในการทำงานเท่านั้น แต่หมายถึงความเพียรที่จะข่มใจตัวเองด้วย ความกล้าหาญที่จะข่มใจตัวเองให้ทน ไม่ใช่อดทนแล้วก็เหมือนว่าทำก็ทำไป เราอดทนไว้ เท่ากับคนอื่นเขาเอาเปรียบ เราไม่ใช่อดทนที่จะไม่เห็นผล อดทนจะทราบว่าสิ่งใดที่เราต้องใช้เวลา ถ้าเราอดทนหรือพูดธรรมดาๆว่า “เหนียว” ไว้ อดทนในความดี ทำให้ดี เหนียวไว้ในความดีแล้ว ภายภาคหน้าจักได้ผลอย่างแน่นอน”