วัตรปฏิบัติของชาวพุทธ

๑๐

วัตรปฏิบัติของชาวพุทธ

“ผู้ที่นับถือพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นชาติเชื้อใด และแม้อยู่ในนิกายใด ล้วนถือแนวทางปฏิบัติในกาย วาจา ใจ เป็นอย่างเดียวกัน

คือย่อมพยายามอยู่ทุกเมื่อที่จะรักษา กาย วาจา ใจ ให้สะอวด และควบคุมประคองใจให้สงบ ด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา

ชาวพุทธที่แท้อยู่ ณ ที่ใดย่อมทำให้ที่นั่นสงบร่มเย็น มีแต่ความปรองดองและสร้างสรรค์”

๑๑

ความจริงไม่ผันแปร

“พระพุทธศาสนานั้น ถ้าหมายถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆนั้น ก็หาอันตรายมิได้ ไม่มีผู้ใด หรือ เหตุผลใดๆ จะเบียดทำลายได้เลย

เพราะคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเป็นธรรมะ คือหลักความจริงที่คงความเจริญอยู่ตลอดกาลทุกเมื่อ ไม่มีแปรผัน”

๑๒

ใจที่มีปัญญา ควบคุมทุกข์ได้

“พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า สิ่งที่สำคัญที่สุด ถึงเรียกว่าเป็น อริยสัจ 4 อย่างที่เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเราทำบุญด้วยประการทั้งปวง คือทำดีด้วยความตั้งใจดี ล้วนก็มีปีติขึ้นมา ได้รับผลของบุญแล้ว เราทำสูงขึ้นไป ทำต่อไป คิดให้ดีๆ จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญญา หรือความรู้

ปัญญานี้ไมได้หมายความว่า ใครไปเรียนแล้วกลับมาได้ดอกต้งดอกเตอร์อะไร นั่นไม่ใช่ แต่นั่นก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่ง แต่เป็นความรู้ ความรู้ที่โลกเขาใช้ แต่ปัญญาจริงๆนั้น เห็นอะไรจริงๆ ที่ใจจริงๆ ถ้าเราทำบุญจะค่อยๆเห็นความจริง เป็นปัญญา เราจะสามารถที่จะควบคุมการเกิดทุกข์ได้ที่ใจ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *